Армиранобетонски конструкции

Вид на студии: Додипломски студии

Носител: Вонр. проф. д-р Горан Марковски

Фонд на часови: 3+2

EKTS кредити: 4

Литература:

Лична карта на предметот [.pdf]