Јакост на материјалите

image_pdfimage_print
  1. Присуството на наставата (предавања и вежби) е статутарна обврска на секој студент која директно се оценува со 5%.
  2. Во текот на семестарот секој студент треба да изработи 6 домашни задачи, кои се задаваат на часовите по вежби, а се предаваат пред почетокот на часовите по предавања следната недела. Задоцнетите домашни, заради оправдани или неоправдани причини, нема да бидат оценувани. Враќањето на прегледаните домашни ќе биде една недела после нивното предавање во училница после часовите. Секој студент ќе може да поразговара со својот асистент за направените грешки и пропусти во задачите. Сите домашни задачи носат ист број на поени, од 0 – 100. На крајот од семестарот сите студенти ќе добијат можност за преработка на една најслабо оценета домашна задача. Максималниот можен број на поени, 6 х 100 = 600 поени, учествуваат со 15% во формирањето на завршната оценка по предметот.
  3. Во текот на семестарот студентите се должни да изработат 3 колоквиуми, сите со ист број на поени, од 0 – 100, кои ќе содржат задачи и прашања од теоретскиот дел. Максималниот број на поени, 3 х 100 = 300, учествува со 30% во формирањето на завршната оценка по предметот.
  4. Услов за добивање на потпис по предметот и излегување на завршниот испит е да се соберат најмалку 20% според точките 1, 2 и 3.
  5. Завршниот испит, кој содржи задачи и прашања од теоријата, се оценува со поени од 0 до 100 и учествува со 50% во формирањето на завршната оценка по предметот. Завршниот испит ќе биде позитивно оценет ако минималниот број на освоени поени изнесува 40 и е задолжителен за сите студенти.
  6. Табела за добивање завршна оценка по предметот
Оценка 6 7 8 9 10
Вкупно поени 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Нема да постои можност за дополнително извршување на неизвршените обврски (ненавремено предавање на домашната задача или непојавување на колоквиум).

Со желба за плодна соработка ви посакуваме успех во совладувањето на предметот!

Преземања

# File File size Downloads
1 pdf Колоквиум 4 2008, Дијаграми на статички големини и линија на уклон 252 KB 131
2 pdf Колоквиум 3 2009 год 510 KB 71
3 pdf Дијаграми на статики, големини и укллон 252 KB 67
4 pdf Моменти на инерција табели 1 MB 625
5 pdf Колоквиум 3...2009 год...решени задачи 1 MB 94
6 pdf Колоквиум 1 2008, решени задачи 654 KB 60
7 pdf Завршен испит, 14.09.2009 - 2 рок 2 MB 59
8 pdf Завршен испит 29.01.2009, решени задачи 547 KB 60
9 pdf Завршен испит 19.05.2010 решени задачи 2 MB 65
10 pdf Еластична линија, табели 64 KB 88
11 pdf Еластична линија, решена задача 2 MB 59
12 pdf Kолоквиум 1 (27.10.2009) 1 MB 61
13 pdf Clapeyron-ова равенка, табели 252 KB 60
14 pdf 07 Еластична линија кај статички неопределен носач 238 KB 61
15 pdf 07 Еластична линија и статички неопределени носачи 1 MB 60
16 pdf 06 Ексцентричен притисок, решена задача 3 1 MB 61
17 pdf 06 Ексцентричен притисок, решена задача 2 1 MB 58
18 pdf 06 Ексцентричен притисок, решена задача 650 KB 60
19 pdf 05 Косо свиткување, решена задача 3 828 KB 60
20 pdf 05 Косо свиткување, решена задача 2 345 KB 62
21 pdf 05 Косо свиткување, решена задача 1 372 KB 62
22 pdf 04 Свиткување од сили, решена задача 2 631 KB 61
23 pdf 04 Свиткување од сили, решена задача 1 612 KB 60
24 pdf 03 Моменти на инерција...решени задачи 813 KB 59
25 pdf 03 Моменти на инерција - несиметричен бетонски пресек, решена задача 341 KB 60
26 pdf 02 Чисто смолкнување, решени задачи 637 KB 59
27 pdf 01_Аксијално напрегање, ново 2 MB 59
28 pdf 01 Аксијално напрегање, решени задачи 2 MB 60
29 pdf Задачи за вежбање 2 MB 59
30 pdf Моменти на инерција на елементарни пресеци...табела 1 MB 58
31 pdf Блок дијаграм на предмети условени од Јакост на материјалите 510 KB 60