Армиран бетон

Вид на студии: Додипломски студии

Носител: Вонр. проф. д-р Горан Марковски

Фонд на часови: 3+4

EKTS кредити: 7

Литература:

Кинематика на точка – кружно движење (дополнување)

Лична карта на предметот [.pdf]