Армиранобетонски конструкции

Вид на студии: Додипломски студии

 

Носител: Вонр. проф. д-р Горан Марковски

 

Фонд на часови: 3+2

 

EKTS кредити: 4 

 

Литература:

 

 

Лична карта на предметот [.pdf]