Армиранобетонски мостови - (ПЖ)

Вид на студии: Додипломски студии

 

Носител: Проф. д-р Зоран Десовски

 

Фонд на часови: 3+2

 

EKTS кредити: 5 

 

Литература:

 

 

Лична карта на предметот [.pdf]