Технологија на бетон

Вид на студии: Додипломски студии

 

Носител: Доц. д-р Тони Аранѓеловски

 

Фонд на часови: 2+2

 

EKTS кредити: 5 

 

Литература:

 

 

Лична карта на предметот [.pdf]