Современи дрвени конструкции

Вид на студии: Последипломски студии

 

Носител: Проф. д-р Кирил Граматиков

 

Фонд на часови: /

 

EKTS кредити: / 

 

Литература:

 

 

Лична карта на предметот [.pdf]