Градежни конструкции

Вид на студии: Додипломски студии

 

Носител: Доц. д-р Тони Аранѓеловски

 

Фонд на часови: 3+3

 

EKTS кредити: 6

 

Литература: